𑄌𑄋𑄴𑄟𑄳𑄦 𑄇𑄧𑄙𑄗𑄪𑄛𑄴

 

১. ঈশ্বর না করুন।
God forbid.
𑄞𑄧𑄉𑄧𑄝𑄚𑄬 𑄥𑄨𑄖𑄴𑄪𑄢𑄴 𑄚𑄳𑄦𑄧 𑄘𑄬𑄊𑄳𑄅𑄧𑄇𑄴 𑅁
(ভগবানে সিত্তুর নহ্ দেঘোক)

২. উঠি কি পড়ি।
Helter-skelter./Hurry-scurry.
𑄌𑄨𑄣𑄬𑄁-𑄞𑄨𑄖𑄬𑄴𑄁 𑅁 / 𑄃𑄨𑄘𑄨𑄁-𑄝𑄨𑄘𑄨𑄁 𑅁
(চিলেং-ভিত্তেং। / ইদিং-বিদিং)

৩. উঠে পড়ে লাগা।
To be up and doing.
𑄞𑄖𑄴-𑄛𑄚𑄨 𑄃𑄨𑄢𑄨 𑅁
(ভাত-পানিহ্ ইরি)

৪. উত্তম মধ্যম দেওয়া।
To beat black and blue.
𑄛𑄨𑄙𑄨𑄖𑄴 𑄛𑄧𑄢𑄚 𑅁
(পিধিত পরানা)

৫. উপর-পড়া হওয়া।
To interfere/To be obtrusive.
𑄈𑄧𑄘-𑄃𑄪𑄘𑄪𑄌𑄳𑄠𑄬𑄴 𑅁
(খদা-উদুচ্যে) Continue reading

চাঙমা হধাসিরি-২

 

১. নেই মোগত্তুন হান মোক ভালা।
Something is better than nothing.
নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

২. ব্যাঙরে চাদে ঘিনেই, চাদরে ব্যাঙে ঘিনেই।
The saucepan should not call the kettle black.
চালুনি বলে সুঁচ তোর পিছে কেন ছ্যাঁদা।

৩. বেজ অঝায় বিয়েনি মরে।
Too many cooks spoil the broth.
অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

৪. যে দেঝত যে ভাক্কা।
When in Rome, do as the Romans.
যম্মিন দেশে যদাচার।

৫. গাঙ পার অহ্ লে মাঝি শালা।
When the danger is gone, God is forgotten.
কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরুলে পাজী। Continue reading

মন সরান বান সরান

সরান, জিয়েন বাংলাদি স্বাধীনতা হন সিয়েন নিজর ভালেদ চিদে গরদে এগপরা দরকার। যে জাত পরর অধীনত্তল তে হিঙিরি নিজর ভালেত চিদে গরিবো ? হিন্তু হেয়ের বান সরেবার আগে মনর বান সরানার দরকার আঘে।

চাঙমাঘুন হয় বজরত্তুন ধরি পরর অধিনত্তল আঘন তার হন ঠায়ঠিক ঈজেপ পা ন যায়। … … মগর তলে, সে পরে মোঘলর তলে, সে পরে ইংরেজর তলে, সে পরে … …। পরর তলে থাগদে থাগদে চাঙমাগুনো মনানি এমন পিত্তসুদো ওহ্ইয়ে যে গোলামির মানসিকতা (বইয়র ভাষায় ঔপনিবেশিক মানসিকতা) যেন তারার লো লঘে মিঝি যেয়েগোই। হধাগান অনেগর শুনোদে সুওত লাগিদো নয়। হিন্তু পিড়ে ধাগি থনা গম নয়।

এ পিড়েগানর সলেই কিন্তু চাঙমাগুনো আহ্দত জনম লোয়ে চান্দবী বারমাস, মেয়্যাবী বারমাস ধগর আধা চাঙমা-আধা বাংলা ধগর কাব্য (যিগুন বাংলা অহ্রগেদি পড়িনেই বেজাদি ভাষা কাবিলুনে চাঙমা ভাষাগানরে ‘বাংলার উপ ভাষা’ত প্রমোশন দুওন), নিজর আ নিজর জাগার নাঙ বদলি ফেলান – রাধামনরে ‘রাধা মোহন’, ধনপুদিরে ‘ধনপতি’, রাঙামাত্যারে ‘রাঙ্গামাটি’, হুগিল চুক্কোরে ‘কোকিল টিলা’, বরচোঘারে ‘বড়চোখা, এলমারারে ‘আইলমারা’ আর সয়সাগর।

এ পিড়েগানর সলেই চাঙমা মিটিং-সেমিনারত ইক্কো বেজাদি গরবা এলেই আমা মুওত্তুন আর চাঙমা হধা ন নিহ্গিলে। আমা মা-ভোনুনে পিনোন-হাহ্দি পিনিবার লাজান। মিটিঙর রেজিলিউশন আমি লিঘিই বাংলাধি, এমনকি ঘরর চিগোন-চাগোন নোট লিঘি থনা, ঈজেপ লেঘানাত পর্য্যন্ত আমি বাংলাদি লেঘিই। সালে আমি হেত্তেই চাঙমা লেঘা দাবি গরিই ?

নিজর মনর ভিদিরে এই দাসত্বসুলভ মনোভাপ আগে আমার পুঝি ফেলা পরিবো। আমার মনর মালিক আমি নিজে, সালে আগে আমা মনানিরে আমি সরান দিই, ঔপনিবেশিক মানসিকতা ঝারি ফেলেই। আমি আমার হধা, হাবর-চোবর, নাচ-গীত ইয়েনিলোই ন লাজেবঙ, সালেই আমার দাবির অর্ধেক গারেগায় পুরন অহ্্ব’।

মাদি, জুলাই, ২০১০, আট্য বঝর, নাদা-৫২

চাঙমা হধাসিরি-১

১. ঈশ্বর না করুন।
God forbid.
ভগবানে সিত্তুর নহ্ দেঘোক।

২. উঠি কি পড়ি।
Helter-skelter./Hurry-scurry.
চিলেং-ভিত্তেং। / ইদিং-বিদিং।

৩. উঠে পড়ে লাগা।
To be up and doing.
ভাত-পানিহ্ ইরি।

৪. উত্তম মধ্যম দেওয়া।
To beat black and blue.
পিধিত পরানা।

৫. উপর-পড়া হওয়া।
To interfere/To be obtrusive.
খদা-উদুচ্যে। Continue reading

কেত্তেই আমার চাঙমা লেঘা দরকার

এক কালর ধনে-জনে-জ্ঞানে পতপত্যা শাক্য জাদর মানুজ আমি চাঙমাঘুন বিজগর নানা ঘুলন্যাত পাক খেনেই ইক্কুনু ছত্রভঙ্গ। ভারত-বাংলাদেজ-বার্মা আ নানান দেজত ছিদেছিত্যে ওহ্নেই জাত-বেজাতর চাবত পরিনেই আহ্রেই ফেলের আমার বেক দোল হাচ্যেক্কানি। বেক হিঝু আহ্রেনেয়ো আমা আহ্দত রোয়ে বানা আমা ধর্মঘান আ আমা ওক্কোরুন। এ দিয়েন আমার আরাঙ সম্পত্তি বুঘত ধরি রক্ষে গরি ন পারিলে চাঙমা জাত একদিন আন্দামানর ‘বো’ জাত্তো সান গরি পিত্থিমিত্তুন লুগেই যেবগোই।

একমাত্র চাঙমা ওক্কোরুনেই পিত্থিমির বুঘোত ইক্কো জুদো জাত ভিলি আমারে চিন দি পারন। কারন দেঘা যায় যে, লোকসংখ্যাদি অরুনাচলত এক নম্বর, মিজোরামত দি নম্বর আ তিবুরাত তিন নম্বর ভাষাগুত্থি অহ্না সত্তেয়ো ভারদর সেন্সাস রিপোর্টত Continue reading